แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1 files      0 download
Download
แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิข้าราชการ
  1 files      39 downloads
Download
คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
  1 files      35 downloads
Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
  1 files      8 downloads
Download
แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
  1 files      10 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  1 files      9 downloads
Download