ทะเบียนประวัติ/บำเหน็จความชอบ

Title Download
แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิข้าราชการ
  1 files      25 downloads
Download
คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
  1 files      20 downloads
Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
  1 files      4 downloads
Download
แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
  1 files      7 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  1 files      5 downloads
Download