แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      217 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      187 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      92 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      189 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      244 downloads
Download

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

Title Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      174 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      124 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      24 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      69 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      73 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      42 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      27 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      95 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      109 downloads
Download