แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Title Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  1 files      105 downloads
Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      235 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      211 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      201 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      263 downloads
Download

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

Title Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      196 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      141 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      28 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      84 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      86 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      49 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      39 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      106 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      114 downloads
Download

แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร