แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

Title
แบบประเมินผลการสอน
 1 file(s)  217 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
 1 file(s)  156 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานแปล
 1 file(s)  30 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินตำรา
 1 file(s)  99 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
 1 file(s)  96 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
 1 file(s)  51 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
 1 file(s)  43 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานวิจัย
 1 file(s)  117 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินหนังสือ
 1 file(s)  119 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download

  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Title
  แบบประเมินผลการสอน
   1 file(s)  217 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 21, 2019 Download
  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
   1 file(s)  156 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินงานแปล
   1 file(s)  30 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินตำรา
   1 file(s)  99 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินบทความทางวิชาการ
   1 file(s)  96 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
   1 file(s)  51 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
   1 file(s)  43 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินงานวิจัย
   1 file(s)  117 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบประเมินหนังสือ
   1 file(s)  119 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download

   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

   Title
   แบบประเมินผลการสอน
    1 file(s)  217 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 21, 2019 Download
   แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
    1 file(s)  156 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินงานแปล
    1 file(s)  30 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินตำรา
    1 file(s)  99 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินบทความทางวิชาการ
    1 file(s)  96 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
    1 file(s)  51 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
    1 file(s)  43 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินงานวิจัย
    1 file(s)  117 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบประเมินหนังสือ
    1 file(s)  119 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร