แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

Title
แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  13 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ October 5, 2019 Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 1 file(s)  122 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  265 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 1 file(s)  229 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 4, 2019 Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  212 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  278 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download

  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Title
  แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  13 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ October 5, 2019 Download
  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   1 file(s)  122 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
  ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  265 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
  แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
   1 file(s)  229 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 4, 2019 Download
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  212 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
  แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  278 downloads
  แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download

   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

   Title
   แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
    1 file(s)  13 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ October 5, 2019 Download
   แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
    1 file(s)  122 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
   ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    1 file(s)  265 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
   แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
    1 file(s)  229 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 4, 2019 Download
   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
    1 file(s)  212 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
   แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    1 file(s)  278 downloads
   แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร