แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

Title
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
 1 file(s)  146 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
แบบ กจ.พ.08 รายงานผลการศึกษา
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 30, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร November 23, 2018 Download

  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Title
  แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
   1 file(s)  146 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
  แบบ กจ.พ.08 รายงานผลการศึกษา
   1 file(s)  15 downloads
  แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 30, 2019 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
   1 file(s)  24 downloads
  แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร November 23, 2018 Download

   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

   Title
   แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
    1 file(s)  146 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
   แบบ กจ.พ.08 รายงานผลการศึกษา
    1 file(s)  15 downloads
   แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 30, 2019 Download
   บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
    1 file(s)  24 downloads
   แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร November 23, 2018 Download

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร