แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title Download
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      127 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      70 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1 files      6 downloads
Download
แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
  1 files      53 downloads
Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
  1 files      12 downloads
Download
แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
  1 files      16 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  1 files      14 downloads
Download

พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

Title Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      144 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1 files      169 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      252 downloads
Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      145 downloads
Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      163 downloads
Download

บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

Title Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      162 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
  1 files      124 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
  1 files      120 downloads
Download
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
  1 files      173 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
  1 files      85 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
  1 files      255 downloads
Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      159 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      98 downloads
Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      163 downloads
Download