แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1 files      5 downloads
Download
แบบคำขอ เพิ่มวุฒิ หรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      49 downloads
Download
แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
  1 files      47 downloads
Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
  1 files      11 downloads
Download
แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
  1 files      15 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  1 files      13 downloads
Download

พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

Title Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      130 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1 files      155 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      240 downloads
Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      122 downloads
Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      137 downloads
Download

บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

Title Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
  1 files      121 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
  1 files      116 downloads
Download
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
  1 files      166 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
  1 files      82 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
  1 files      252 downloads
Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      156 downloads
Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      157 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      94 downloads
Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      137 downloads
Download