แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 1 file(s)  656 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  399 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  406 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  393 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  170 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download
ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  516 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  371 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัคร คณบดี
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
 1 file(s)  58 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  64 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
 1 file(s)  56 downloads
แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download

  พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

  Title
  ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
   1 file(s)  656 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
  ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
   1 file(s)  399 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
  ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  406 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
  ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  393 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  170 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download
  ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
   1 file(s)  516 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
  ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
   1 file(s)  371 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
  ใบสมัคร คณบดี
   1 file(s)  41 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
  ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
   1 file(s)  58 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
  แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
   1 file(s)  64 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
   1 file(s)  56 downloads
  แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download

   บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

   Title
   ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
    1 file(s)  656 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
   ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    1 file(s)  399 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
   ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
    1 file(s)  406 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
   ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
    1 file(s)  393 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร February 20, 2019 Download
   ใบรับรองแพทย์
    1 file(s)  170 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download
   ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
    1 file(s)  516 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
   ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
    1 file(s)  371 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
   ใบสมัคร คณบดี
    1 file(s)  41 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
   ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
    1 file(s)  58 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
   แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
    1 file(s)  64 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download
   ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
    1 file(s)  56 downloads
   แบบฟอร์มใบสมัคร September 9, 2016 Download