แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  169 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ July 11, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  127 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  123 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
 1 file(s)  177 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  90 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  260 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  164 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  102 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  170 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download

  พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

  Title
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  169 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ July 11, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  127 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  123 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
   1 file(s)  177 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  90 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  260 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  164 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  102 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  170 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download

   บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

   Title
   เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
    1 file(s)  169 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ July 11, 2019 Download
   ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
    1 file(s)  127 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
    1 file(s)  123 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
    1 file(s)  177 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
    1 file(s)  90 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
    1 file(s)  260 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
    1 file(s)  164 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    1 file(s)  102 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
   ใบรับรองแพทย์
    1 file(s)  170 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download