แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
 1 file(s)  146 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  73 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  8 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
 1 file(s)  58 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ February 1, 2019 Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
 1 file(s)  14 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
 1 file(s)  18 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 1 file(s)  18 downloads
ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download

  พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

  Title
  แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
   1 file(s)  146 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
  แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
   1 file(s)  73 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
  แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   1 file(s)  8 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
  แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
   1 file(s)  58 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ February 1, 2019 Download
  แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
   1 file(s)  14 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
  แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
   1 file(s)  18 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
   1 file(s)  18 downloads
  ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download

   บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

   Title
   แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
    1 file(s)  146 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ, แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร July 11, 2019 Download
   แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    1 file(s)  73 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
   แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
    1 file(s)  8 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ July 11, 2019 Download
   แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
    1 file(s)  58 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ February 1, 2019 Download
   แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
    1 file(s)  14 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
   แบบ สงบ.1 (แบบแจ้งเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการโครงการจ่ายตรงและหักลดหย่น)
    1 file(s)  18 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
    1 file(s)  18 downloads
   ทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ September 9, 2016 Download