รายงานข้อมูลบุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา)

 

รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก (นอกเวลา)

 

รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)