รายงานข้อมูลบุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา)
รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (นอกเวลา)
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)