รายงานข้อมูลบุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา)

 

รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (นอกเวลา)

 

รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)