หนังสือเวียน

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 และ หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494