ตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด (ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว)

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

3-8-07 สายงานช่วยสอน

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

4-1-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

4-2-01 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

4-2-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

4-7-12 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่