ตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด (ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว)

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
3-8-07 สายงานช่วยสอน
ตำแหน่งประเภททั่วไป
4-1-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
4-2-01 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
4-2-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
4-7-12 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่