ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

3-1-02 สายงานวิชาการเวชสถิติ

   

  3-1-03 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

    

   3-1-04 สายงานนิติการ

     

    3-1-05 สายงานบริหารงานบุคคล

      

     3-1-06 สายงานบริหารงานทั่วไป

       

      3-1-07 สายงานวิชาการพัสดุ

        

       3-1-08 สายงานวิชาการสถิติ

         

        3-1-09 สายงานวิเทศน์สัมพันธ์

          

         3-1-10 สายงานที่ปรึกษา

          

         3-2-01 สายงานวิชาการเงินและบัญชี

           

          3-2-02 สายงานตรวจสอบภายใน

            

           3-3-01 สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา

             

            3-3-02 สายงานการประชาสัมพันธ์

              

             3-4-01 สายงานวิชาการเกษตร

               

              3-4-02 สายงานวิชาการสัตวบาล

                

               3-4-03 สายงานวิชาการประมง

                 

                3-5-01 สายงานวิทยาศาสตร์

                  

                 3-6-11 สายงานวิชาการโภชนาการ

                   

                  3-6-12 สายงานจิตวิทยา

                    

                   3-6-13 สายงานวิชาการอาชีวบำบัด

                     

                    3-6-14 สายงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

                      

                     3-6-15 สายงานสุขศึกษา

                       

                      3-7-08 สายงานวิศวกรรม

                        

                       3-7-09 สายงานวิชาการช่างศิลป์

                         

                        3-7-10 สายงานวิชาการช่างทันตกรรม

                          

                         3-8-01 สายงานวิชาการศึกษา

                           

                          สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ คณะทำงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการพิเศษสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

                           

                          3-8-02 สายงานบรรณารักษ์

                            

                           3-8-03 สายงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

                             

                            3-8-04 สายงานวิจัย

                              

                             3-8-05 สายงานเอกสารสนเทศ

                              

                             3-8-06 สายงานสังคมสงเคราะห์

                               

                              3-8-07 สายงานช่วยสอน