ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

3-1-02 สายงานวิชาการเวชสถิติ
3-1-03 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3-1-04 สายงานนิติการ
3-1-05 สายงานบริหารงานบุคคล
3-1-06 สายงานบริหารงานทั่วไป
3-1-07 สายงานวิชาการพัสดุ
3-1-08 สายงานวิชาการสถิติ
3-1-09 สายงานวิเทศน์สัมพันธ์
3-1-10 สายงานที่ปรึกษา
3-2-01 สายงานวิชาการเงินและบัญชี
3-2-02 สายงานตรวจสอบภายใน
3-3-01 สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา
3-3-02 สายงานการประชาสัมพันธ์
3-4-01 สายงานวิชาการเกษตร
3-4-02 สายงานวิชาการสัตวบาล
3-4-03 สายงานวิชาการประมง
3-5-01 สายงานวิทยาศาสตร์
3-6-11 สายงานวิชาการโภชนาการ
3-6-12 สายงานจิตวิทยา
3-6-13 สายงานวิชาการอาชีวบำบัด
3-6-14 สายงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
3-6-15 สายงานสุขศึกษา
3-7-08 สายงานวิศวกรรม
3-7-09 สายงานวิชาการช่างศิลป์
3-7-10 สายงานวิชาการช่างทันตกรรม
3-8-01 สายงานวิชาการศึกษา
สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ

คณะทำงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการพิเศษสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

3-8-02 สายงานบรรณารักษ์
3-8-03 สายงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3-8-04 สายงานวิจัย
3-8-05 สายงานเอกสารสนเทศ
3-8-06 สายงานสังคมสงเคราะห์
3-8-07 สายงานช่วยสอน