ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

3-1-02 สายงานวิชาการเวชสถิติ

 

3-1-03 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

3-1-04 สายงานนิติการ

 

3-1-05 สายงานบริหารงานบุคคล

 

3-1-06 สายงานบริหารงานทั่วไป

 

3-1-07 สายงานวิชาการพัสดุ

 

3-1-08 สายงานวิชาการสถิติ

 

3-1-09 สายงานวิเทศน์สัมพันธ์

 

3-1-10 สายงานที่ปรึกษา

 

3-2-01 สายงานวิชาการเงินและบัญชี

 

3-2-02 สายงานตรวจสอบภายใน

 

3-3-01 สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

3-3-02 สายงานการประชาสัมพันธ์

 

3-4-01 สายงานวิชาการเกษตร

 

3-4-02 สายงานวิชาการสัตวบาล

 

3-4-03 สายงานวิชาการประมง

 

3-5-01 สายงานวิทยาศาสตร์

 

3-6-11 สายงานวิชาการโภชนาการ

 

3-6-12 สายงานจิตวิทยา

 

3-6-13 สายงานวิชาการอาชีวบำบัด

 

3-6-14 สายงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

3-6-15 สายงานสุขศึกษา

 

3-7-08 สายงานวิศวกรรม

 

3-7-09 สายงานวิชาการช่างศิลป์

 

3-7-10 สายงานวิชาการช่างทันตกรรม

 

3-8-01 สายงานวิชาการศึกษา

 

สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ คณะทำงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการพิเศษสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

3-8-02 สายงานบรรณารักษ์

 

3-8-03 สายงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 

3-8-04 สายงานวิจัย

 

3-8-05 สายงานเอกสารสนเทศ

 

3-8-06 สายงานสังคมสงเคราะห์

 

3-8-07 สายงานช่วยสอน