ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3-1-01 สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

3-6-01 สายงานกายภาพบำบัด

 

3-6-02 สายงานการทันตแพทย์

 

3-6-03 สายงานการพยาบาล

 

3-6-04 สายงานการแพทย์

 

3-6-05 สายงานการสัตวแพทย์

 

3-6-06 สายงานเทคนิคการแพทย์

   

  3-6-07 สายงานเภสัชกรรม

    

   3-6-08 สายงานรังสีการแพทย์

     

    3-6-09 สายงานกิจกรรมบำบัด

      

     3-6-04 สายงานการแพทย์

      

     3-6-10 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

       

      3-7-01 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล

        

       3-7-02 สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า

         

        3-7-03 สายงานวิศวกรรมโยธา

          

         3-7-04 สายงานวิศวกรรมโลหการ

           

          3-7-05 สายงานวิศวกรรมการเกษตร

           

          3-7-06 สายงานวิศวกรรมเคมี

           

          3-7-07 สายงานสถาปัตยกรรม