ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3-1-01 สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3-6-01 สายงานกายภาพบำบัด
3-6-02 สายงานการทันตแพทย์
3-6-03 สายงานการพยาบาล
3-6-04 สายงานการแพทย์
3-6-05 สายงานการสัตวแพทย์
3-6-06 สายงานเทคนิคการแพทย์
3-6-07 สายงานเภสัชกรรม
3-6-08 สายงานรังสีการแพทย์
3-6-09 สายงานกิจกรรมบำบัด
3-6-10 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
3-7-01 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล
3-7-02 สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3-7-03 สายงานวิศวกรรมโยธา
3-7-04 สายงานวิศวกรรมโลหการ
3-7-05 สายงานวิศวกรรมการเกษตร
3-7-06 สายงานวิศวกรรมเคมี
3-7-07 สายงานสถาปัตยกรรม