ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3-1-01 สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

3-6-01 สายงานกายภาพบำบัด

 

3-6-02 สายงานการทันตแพทย์

 

3-6-03 สายงานการพยาบาล

 

3-6-04 สายงานการแพทย์

 

3-6-05 สายงานการสัตวแพทย์

 

3-6-06 สายงานเทคนิคการแพทย์

 

3-6-07 สายงานเภสัชกรรม

 

3-6-08 สายงานรังสีการแพทย์

 

3-6-09 สายงานกิจกรรมบำบัด

 

3-6-10 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 

3-7-01 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล

 

3-7-02 สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า

 

3-7-03 สายงานวิศวกรรมโยธา

 

3-7-04 สายงานวิศวกรรมโลหการ

 

3-7-05 สายงานวิศวกรรมการเกษตร

 

3-7-06 สายงานวิศวกรรมเคมี

 

3-7-07 สายงานสถาปัตยกรรม