แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

Title
แบบ กจ.พ.08 รายงานผลการศึกษา
 1 file(s)  48 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร มกราคม 30, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  73 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร พฤศจิกายน 23, 2018 Download
แบบ ก.บ.ม.01 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบขอรับการประเมินเพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 1 file(s)  87 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร มกราคม 3, 2020 Download
แบบ ก.บ.ม. 02 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 1 file(s)  57 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร มกราคม 3, 2020 Download

  แบบขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Title
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  271 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ เมษายน 13, 2020 Download
  แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  106 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ตุลาคม 5, 2019 Download
  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   1 file(s)  189 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ มิถุนายน 21, 2019 Download
  ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  355 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ มิถุนายน 21, 2019 Download
  แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
   1 file(s)  321 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ มิถุนายน 4, 2019 Download
  แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  344 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ สิงหาคม 19, 2016 Download

   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

   Title
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพบทความทางวิชาการ
    1 file(s)  23 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพหนังสือ
    1 file(s)  21 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพตำรา
    1 file(s)  21 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม
    1 file(s)  91 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทซอฟต์แวร์
    1 file(s)  137 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทสิทธิบัตร
    1 file(s)  63 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
    1 file(s)  64 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพงานวิจัย
    1 file(s)  220 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
    1 file(s)  46 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
    1 file(s)  151 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะ
    1 file(s)  126 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทกรณีศึกษา
    1 file(s)  69 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทงานแปล
    1 file(s)  64 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
    1 file(s)  155 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1 file(s)  149 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ มิถุนายน 3, 2020 Download
   แบบประเมินผลการสอน
    1 file(s)  297 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ กุมภาพันธ์ 4, 2020 Download

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร