แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร

Title
แบบ กจ.พ.08 รายงานผลการศึกษา
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 30, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร November 23, 2018 Download
แบบ ก.บ.ม.01 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบขอรับการประเมินเพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 1 file(s)  79 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 3, 2020 Download
แบบ ก.บ.ม. 02 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 1 file(s)  50 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร January 3, 2020 Download

  แบบขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Title
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  264 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ April 13, 2020 Download
  แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
   1 file(s)  95 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ October 5, 2019 Download
  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   1 file(s)  180 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 21, 2019 Download
  ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  341 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 21, 2019 Download
  แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
   1 file(s)  308 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 4, 2019 Download
  แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   1 file(s)  334 downloads
  แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ August 19, 2016 Download

   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

   Title
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพบทความทางวิชาการ
    1 file(s)  14 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพหนังสือ
    1 file(s)  15 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพตำรา
    1 file(s)  14 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม
    1 file(s)  87 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทซอฟต์แวร์
    1 file(s)  132 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทสิทธิบัตร
    1 file(s)  59 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
    1 file(s)  58 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินลักษณะคุณภาพงานวิจัย
    1 file(s)  212 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
    1 file(s)  44 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
    1 file(s)  148 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะ
    1 file(s)  122 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทกรณีศึกษา
    1 file(s)  65 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทงานแปล
    1 file(s)  61 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
    1 file(s)  152 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1 file(s)  145 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
   แบบประเมินผลการสอน
    1 file(s)  290 downloads
   แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ February 4, 2020 Download

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร