ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ระบบโปร่งใส เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสรรหา พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency – Based Recruitment and Selection)
  2. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
  3. ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ
  4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ที่เป็นธรรมและเหมาะสม
  5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริหารจัดการ