กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ขอแสดงความยินกับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

  1. kanokkarn-thitipornpanดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
  2. jakkrawut-choppeanดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้