หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1287 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ สช. 1821/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15”

หนังสือธนาคารอาคารสง

Read more

หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ สช. 1816/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565”

หนังสือธนาคารอาคารสง

Read more

โทรสารในราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว1 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โทรสารในราชการจังหวั

Read more

โทรสารในราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว8245 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ จำนวน 3 ฉบับ

โทรสารในราชการจังหวั

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว1220 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดข้อ 3. ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว1153 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 020934/ว18355 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

โทรสารในราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว7548 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ จำนวน 2 ฉบับ

โทรสารในราชการจังหวั

Read more