skip to Main Content

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่
2. ควบคุมทะเบียน และจัดเก็บเอกสารราชการทั้งภายในและภายนอก
3. จัดส่งคำสั่งให้หน่วยงานภายนอกและการเวียนหนังสือราชการภายใน
4. การเสนอหนังสือและเอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
5. จัดทำและส่งคำสั่ง ประกาศ ตลอดจนเอกสารราชการอื่นๆ รวมถึงการจัดระบบเอกสารราชการให้เป็นหมวดหมู่
6. การออกหนังสือรับรอง
7. สำรวจ จัดหา และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่
8. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกองการเจ้าหน้าที่ในการประชุมแต่ละครั้ง
9. จัดทำการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ และควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ของกองการเจ้าหน้าที่
10. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
11. จัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
12. ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
13. จัดทำสถิติข้อมูลการลาของบุคลากร
14. ประสานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการเงินกู้ของบุคลากร

1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
2. จัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
3. การกำหนดประเภทบุคลากร มาตรฐานตำแหน่งในมหาวิทยาลัย คุณสมบัติภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. จัดทำและปรับปรุง หลักเกณฑ์/ระเบียบวิธีการ/ข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
5. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
6. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
7. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย
8. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่
9. ขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. ประสานและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับต่างๆ
11. การประเมินการควบคุมภายใน ตามที่กำหนดในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
12. การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่กำหนดในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่

1. ดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1.2 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
1.3 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.5 แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ
1.6 เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
2.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.3 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
2.4 แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ
2.5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
3. ดำเนินงานด้านการลาศึกษาต่อ
3.1 ดูแลบริหารและจัดการ ควบคุมนักเรียนทุนประเภทต่างๆ
3.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากร
3.3 ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
3.4 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
4. ดำเนินงานด้านการฝึกอบรม
4.1 สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
4.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
4.3 กำกับและดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
4.4 จัดทำงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจำปี
5. งานประกันคุณภาพของกองการเจ้าหน้าที่

1. ประสานหน่วยงานเพื่อรับสมัครอาจารย์และบุคลากร กรณีมีอัตราว่าง
2. รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน กรณีมีอัตราว่างหรือได้รับอนุมัติอัตราใหม่
3. ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคลากร
4. การบรรจุและแต่งตั้ง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรเงินรายได้
5. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ปฏิบัติงาน
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ออกจากงาน
7. ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราว่างตามกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรเงินรายได้
8. การรับโอน-ให้โอน และยืมตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. การย้าย-สับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. การปรับวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. ดำเนินงานด้านการประกันสังคมของบุคลากร
12. จัดทำงบประมาณหมวดเงินเดือน และการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี
13. ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
14. ดำเนินงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
14.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
14.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
14.3 แจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

1. การขอเพิ่มวุฒิในรายการทะเบียนประวัติ
2. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มคู่สมรส การหย่า
3. การทำบัตรประจำตัว
4. การเลื่อนเงินเดือนประจำปี
5. การพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ AIT)
6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ การขอพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ เหรียญดุษฎีมาลา และเข็มศิลปวิทยา
7. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
8. การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
9. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และการขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ
10. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กองทุน กบข.)
11. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน กสจ.)
12. การจัดทำสถิติข้อมูล ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรเงินรายได้
13. บันทึกข้อมูลบุคลากรในสมุดประวัติ

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า