สถิติการให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
งานสวัสดิการ
งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ