ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ที่ กค 132/64 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย

บันทึกข้อความกองคลัง

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ที่ กค 122/64 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการยืมและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีเดินทางไปราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความกองคลัง

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more