โครงการ SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร”

พิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAGEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร” ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการและเลขานุการหลักสูตร เข้าร่วมจำนวน ๙๘ คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้