โครงการ SRU STAFF ENGAEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร

พิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการและเลขานุการหลักสูตร เข้าร่วมจำนวน ๙๘ คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้