อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงิน(ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

Loan-rates-the-loans-financial-institutions-introducing-pension-rights-entail-Gone-the-main-guarantor-the-loan-guarantee-pension-system-on-1

ดาวน์โหลด