ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555

The-disbursement-living-increase-temporary-personnel-Surat-Thani-Rajabhat-University-2555

Download