ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

Rules-procedures-evaluating-the-experimental-operation-university-employees-No.-2-2554