ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์

Responsibilities-workload-professors

Download