ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน กรณีการคัดเลือกและการสรรหา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
กรณีการคัดเลือกและการสรรหา

Regulations-appoint-person-work-without-salary-compensation-case-selection-recruitment.

Download