ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555

The-salary-rates-employees-the-contract-2555