ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. จากผู้แทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. จากผู้แทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี

Property-rules-procedures-the-acquisition-K.b.m-the-President-Dean

Download