ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

The-university-announced-The-rate-charged-water-supply-welfare-housing

Download