ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ พ.ศ. 2556

The-university-announced-the-criteria-the-scholarship-allow-civil-servants-University-staff-students-2556