ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

The-university-announced-The-procedures-appointment-contract-staff-2557

Download