ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

Announcement-the-criteria-evaluation-methods-teaching-assessment-Teaching-consideration-appointment-the-position-academic-No.-3-2557