หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).7/ว394 เรื่องตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสระเกษเกี่ยวกับกรณีพนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา

Guestion-discussed-Si-Sa-Ket-Rajabhat-University-university-staff-held-management-positions-agency-under-resolution-Council-Higher-Education

ดาวน์โหลด