พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

RoyalStatute-RulesofGovernmentOfficialinTheInstitutionOfHigherEducation(V2)2551

Download