พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 53 ก ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

RoyalStatute-RulesofGovernmentOfficialinTheInstitutionOfHigherEducation(V3)2559

Download