ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง นโยบายพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง นโยบายพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)

Academic-Development-Policy-1-1

Download