ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษา สำหรับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษา สำหรับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Education-chapter7