ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน) พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน) พ.ศ. 2559

announce_university-staff-21-12-2559

Download