หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว1 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว1 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ

20170526143842

 

ดาวน์โหลดเอกสาร