ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

Determining-the-position-appoint-civil-servants-higher-education-institutions-Rising-the-position-No.-3-2558

 

ดาวน์โหลด