ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

bk2609_2560