ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 265 ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

Rules and Procedures-Academic Positions-2560

Download