หลักสูตรอบรม “นักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการจัดหลักสูตรอบรม “นักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1”

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดหลักสูตรอบรมนักวิชาการศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรัตน์ จรจิตร
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
6. ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
7. รองศาสตราจารย์ ศิโรจน์ ผลพันธิน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร