ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ำของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ำของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561

Advanced-Payroll-2561

Download