โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมแล้วนั่น กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งกำหนดการอบรม พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการอบรม ดังเอกสารแนบ