โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง  “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่  17  กันยายน  2561
ณ  ห้องวิทยพัฒน์  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ สุณีย์ ล่องประเสริฐ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการอบรมฯ  ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ คือศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี