ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2561

SRUAnnounced-AcademicContractEmpToUniOfficerAppointment2560930

Download