ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 269 ง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

MUA-AnnouncedProfV22561

Download